Anti WitWasWetgeving - Beperking van contante betaling

Verkoop van goederen door een handelaar en dienstprestaties.

Het was u wellicht reeds bekent dat het niet meer toegestaan was om de verkoopprijs van één of meerdere goederen, voor een bedrag van €15.000,00 of meer, aan een handelaar in contanten te betalen. De formulering van deze bepaling werd onlangs nog gewijzigd door de Wet van 18 januari 2010. Met die wijziging wou men veermijden dat de verkiipprijs van meerdee goederen, met een waarde van minder dan €15.000,00 per stuk maar een totale waarde van meer dan €15.000,00, nog in contanten werd betaald. De bepaling geldt, ongeacht of de transactie plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.

Overtredingen worden bestraft met een geldboete tussenn €250,00 en €225.000,00. Deze geldboete mag echter niet meer bedragen dan 10% van de ten onrechte in contaten betaalde sommen.

Artikel 21 Anti WitWasWetgeving

"De prijs van een verkoop door een handelaar van één of meerdere goederen, evanals de prijs van één of meerdere dienstprestaties geleverd door een dienstverstrekker, €5.000,00 of meer, mag niet in cantanten worden vereffend, uitgezonderd voor een bedrag dat 10% van de prijs van de verkoop of de dienstprestatie niet overstijgt, en voor zover dit bedrag niet hoger is dan €5.000,00, ongeacht of de verkoop of de dienstprestatie plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. Wanneer de voornoemde bepaling niet werd nageleefd, brengt de betrokken handelaar of dienstverstrekker dit onmiddellijk schiftelijk of elektronisch ter kennis van de Cel voor financiële informatieverwerking en na overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, legt de Koning bij besluit vast welke handelaren en dienstverstrekkers verplicht zijn de niet-naleving van het eerste lid ter kennis te brengen van de Cel voor financiële informatieverwerking."

Vanaf 1 januari 2014 zal dit bedrag nog worden verlaagd tot €3.000,00. De Koning kan deze verlaging versneld invoeren bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Maximumbedrag van €15.000,00 naar €5.000,00

In eerste instantie wordt dit bedrag, voor betalingen gedaan vanaf 16 april 2012 verlaagd van €15.000,00 tot €5.000,00. Uiterlijk op 1 januari 2014 zal het opnieuw worden verlaagd tot €3.000,00.

Toepassingsgebied uitbreiding tot de diensten.

Het toepassingsgebied van artikel 21 AWW, dat oorspronkelijk beperkt was tot verkopen, wordt nu uitgebreid tot de dienstprestaties geleverd door een dienstverstrekker voor een bedrag van €5.000,00 of meer. En dit ongeacht of de verkoop of de dienstprestatie plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. Bedoeld worden de handelaars met name de kooplieden van artikel 1 van het Wetboek van koophandel en de dienstverleners. Diensten tussen particulieren worden echter niet beoogd.

Resultaat : vanaf 16 april 2012 mag een vastgoedmakelaar, een informaticaconsultant of enige andere dienstverrichter zijn factuur niet meer in contanten innen, indien het bedrag ervan €5.000,00 te boven gaat en, uiterlijk vanaf 1 januari 2014, indien het bedrag €3.000,00 te boven gaat. Enige uitzondering : een bedrag dat niet hoger is dan 10% van de verkoopprijs of van de prijs van de dienst ( voorschot, en voor zover dit bedrag niet meer bedraagt dan €5.000,00, mag nog altijd in contanten vereffend worden.

Verplichting inzake de onmiddellijke kennisgeving aan de CFI.

Belangrijke nieuwigheid : wanneer de betrokken handelaar of dienstverstrekker toch hogere contante betalingen dan de toegelaten bedragen ( €5.000,00 en uiterlijk vanaf 1 januari 2014 €3.000,00 ) in ontvangst zou nemen, moet hij dit omiddellijk schriftelijk of elektronisch ter kennis van de Cel voor financiële informatieverwerking brengen. Deze verplichting tot zelfbeschuldiging volgt uit volgende bewoordingen van artikel 21 AWW :

" Wanneer de voornoemde bepaling niet werd nageleefd, brengt de betrokken handelaar of dienstverstrekker dit onmiddellijk schiftelijk of elektronisch ter kennis van de Cel voor financiële informatieverstrekking. Na advies van de Cel voor financiële informatieverstrekking en na overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, legt de Koning bij besluit vast welke handelaren en dienstverstrekkers verplicht zijn de niet-naleving van het eerste lid ter kennis te brengen van de Cel voor financiële informatieverstrekking.

Geldboeten bij niet-naleving van deze beperkingen ( nieuw artikel 41, AWW )..

De overtredingen van artikel 21, eerste lid, worden gestraft met een geldboete van €250,00 tot €250.000,00. Evenwel mag deze geldboete niet meer bedragen dan 10% van de ten onrechte in contante betaalde sommen. De schuldenaar en de schuldeiser zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboete.

Wie deze beperkingen niet naleeft, zal dus worden gestraft met een geldboete. Op een later tijdstip komen we in deze rubriek terug op deze geldboeten en de toepassingsmodaliteiten ervan. En zeker het nieuwe beginsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de schuldenaar en de schuldeiser voor deze boeten, en meer bepaald de praktische gevolgen en de draagwijdte ervan, verdienen verdere toelichting.


Een handig geheugensteuntje voor iedere zaakvoerder!!

Om zowel voor u, als zaakvoerder, en voor ons kantoor alles vlot te laten verlopen, willen we jullie vragen om alle documenten nodig voor de BTW aangifte steeds ten laatste op volgende data te bezorgen op onze kantoren.

10 januari
10 april
10 juli
10 oktober